Όροι χρήσης TakeCare.gr

Η χρήση της παρούσας Δικτυακής Πύλης (εφεξής ΔΠ) υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση της ΔΠ αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/ χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης της ΔΠ. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της ΔΠ.

Χρήστες της ΔΠ μπορούν να είναι αποκλειστικά και μόνον πάροχοι υπηρεσιών υγείας, όπως φαρμακοποιοί, ιατροί, νοσηλευτές και εξουσιοδοτημένο προσωπικό νοσοκομείων δημόσιων ή ιδιωτικών και κέντρων υγείας. Ο χρήστης με την εγγραφή του δηλώνει υπεύθυνα σε ποιά από τις κατηγορίες παρόχων υγείας ανήκει και υπόκειται στις συνέπειες του νόμου σε περίπτωση ψευδούς δήλωσης.

Οι παρόντες όροι χρήσης μπορεί να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση. Παρακαλείσθε να ελέγχετε ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης της ΔΠ καθώς η συνεχής χρήση της συνεπάγεται ότι αποδέχεστε αυτές τις αλλαγές.
 
Περιεχόμενα

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright)
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Περιορισμός ευθύνης της NOUFIO - Δήλωση αποποίησης
Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links)
Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας (Copyright) 

Όλο το περιεχόμενο της ΔΠ, εκτός των ρητά αναφερόμενων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων), που - ενδεικτικά - περιλαμβάνει κείμενα, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, video, ήχους, βάσεις δεδομένων κλπ. (εφεξής περιεχόμενο) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία  της εταιρείας NOUFIO Μον. ΕΠΕ (NOUFIO) και προστατεύεται από το ισχύον εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο.
Η NOUFIO διατηρεί όλα τα πνευματικά δικαιώματα  αναφορικά με το περιεχόμενο και  τα αντίγραφα που δημιουργούνται βάσει αυτού.

Το περιεχόμενο της ΔΠ διατίθεται στους επισκέπτες/ χρήστες της για προσωπική χρήση. Το περιεχόμενο υπόκειται σε αλλαγές χωρίς σχετική ειδοποίηση κατά την κρίση της NOUFIO. Μετά την αποδοχή των όρων χρήσης, δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή του, ολική ή μερική, με εξαίρεση την κοινοποίηση του περιεχομένου του ατομικού φακέλου ασθενή αποκλειστικά προς τον ίδιο τον ασθενή, ή προς εξουσιοδοτημένο προς τούτο εκπρόσωπό του.

Λοιπά φαρμακευτικά προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες της παρούσας ΔΠ και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών ή φορέων, αποτελούν δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία και συνεπώς οι φορείς αυτοί φέρουν τη σχετική ευθύνη.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/ χρήστη της ΔΠ και των ασθενών υπόκειται στους όρους της παρούσας ανακοίνωσης καθώς επίσης και στα οριζόμενα στο εθνικό, κοινοτικό και διεθνές δίκαιο σχετικά με την προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως εκάστοτε ισχύει. . Η NOUFIO διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση, σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον σχετικό νομικό πλαίσιο.

 

Η NOUFIO δεν συλλέγει προσωπικά στοιχεία των χρηστών της ΔΠ, παρά μόνον όταν αυτοί οι ίδιοι εκουσίως τα παρέχουν με σκοπό την παροχή των υπηρεσιών που είναι διαθέσιμες ηλεκτρονικά. Σε καμία περίπτωση δεν συλλέγει προσωπικά στοιχεία των ασθενών, όπως καταγράφονται από τους χρήστες στην εφαρμογή.

Η NOUFIO δε θα διαθέσει προς πώληση ή άλλως διαβιβάσει ή δημοσιοποιήσει προσωπικά στοιχεία των χρηστών της ΔΠ και των ασθενών σε τρίτους, που δε σχετίζονται με την ίδια, με εξαίρεση την εφαρμογή σχετικών νομικών υπαγορεύσεων και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η NOUFIO είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που έχουν αποστείλει οι επισκέπτες/ χρήστες για λόγους στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχομένων υπηρεσιών - πληροφοριών του. Είναι επίσης δυνατόν να διαθέτει στοιχεία μη προσωπικά προς τον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο για λόγους στατιστικούς.

Η NOUFIO μπορεί να συγκεντρώνει στοιχεία αναγνώρισης των χρηστών της ΔΠ χρησιμοποιώντας αντίστοιχες τεχνολογίες, όπως cookies ή/και την παρακολούθηση διευθύνσεων Πρωτοκόλλου Internet (IP). Ο επισκέπτης/ χρήστης της ΔΠ μπορεί να ρυθμίσει το πρόγραμμα του για πλοήγηση στο Διαδίκτυο (web browser) κατά τέτοιο τρόπο ώστε είτε να τον προειδοποιεί για τη χρήση των cookies σε συγκεκριμένες υπηρεσίες είτε να μην επιτρέπει την αποδοχή της χρήσης cookies σε καμία περίπτωση. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/ χρήστης των συγκεκριμένων υπηρεσιών και σελίδων δεν επιθυμεί την χρήση cookies για την αναγνώριση του δεν μπορεί να έχει περαιτέρω πρόσβαση στις υπηρεσίες αυτές.

Η παρούσα ΔΠ περιλαμβάνει συνδέσμους (links) προς άλλους δικτυακούς τόπους οι οποίοι βρίσκονται υπό την ευθύνη τρίτων φορέων (φυσικά ή νομικά πρόσωπα). Σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται η NOUFIO για τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων τους οποίους αυτοί οι δικτυακοί τόποι ακολουθούν.


Περιορισμός ευθύνης της NOUFIO - Δήλωση αποποίησης 

Το περιεχόμενο της ΔΠ διατίθεται «ως έχει»   και η NOUFIO δεν παρέχει   καμία εγγύηση, ρητή ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού  για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό.
Η NOUFIO, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας, δεν ευθύνεται για οποιασδήποτε μορφής ζημία υποστεί ο χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων της ΔΠ στις οποίες προβαίνει με δική του πρωτοβουλία και με τη γνώση των παρόντων όρων. Επίσης, η NOUFIO δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς σφάλματα, ότι τα λάθη θα διορθώνονται ή ότι θα δίνονται απαντήσεις σε όλα τα ερωτήματα που της τίθενται. Ομοίως η NOUFIO δεν εγγυάται ότι η ΔΠ ή οποιοδήποτε άλλος συγγενικός δικτυακός τόπος ή οι εξυπηρετητές ("servers") μέσω των οποίων το περιεχόμενο τίθεται στη διάθεση των επισκεπτών/ χρηστών παρέχονται χωρίς "ιούς" ή άλλα επιζήμια συστατικά. Το κόστος των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, το αναλαμβάνει ο επισκέπτης/ χρήστης και σε καμία περίπτωση η NOUFIO.

Ειδικότερα, σε σχέση με τις παρεχόμενες πληροφορίες που αφορούν τη δράση φαρμακευτικών ουσιών, αλληλεπιδράσεις, αντενδείξεις και ανεπιθύμητες ενέργειες, η NOUFIO δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την ορθότητά τους, καθώς προέρχονται από διεθνή βιβλιογραφία και δεν φέρει καμία ευθύνη για συμβουλές, γνωματεύσεις η οδηγίες που δίδονται από τους χρήστες-παρόχους υγείας προς τους ασθενείς, ούτε ευθύνεται καθ΄ οιονδήποτε τρόπο για οποιασδήποτε μορφή ζημίας ή συνέπειας υποστεί ο ασθενής, εξαιτίας συμβουλών, γνωματεύσεων ή οδηγιών του παρόχου υγείας προς αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, ο χρήστης-πάροχος υγείας φέρει πλήρως κάθε ευθύνη που του αναλογεί από την ισχύουσα νομοθεσία για συμβουλές, γνωματεύσεις η οδηγίες προς τους ασθενείς, μη δυνάμενου να αποδώσει τέτοιες ευθύνες σε πληροφορίες που έλαβε μέσω της ΔΠ.

 

Χρήση συνδέσμων σε δικτυακούς τόπους τρίτων (links) 

Η ΔΠ παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε δικτυακούς τόπους τρίτων μέσα από κατάλληλους συνδέσμους (links). Οι εν λόγω σύνδεσμοι έχουν τοποθετηθεί αποκλειστικά για τη διευκόλυνση των επισκεπτών/ χρηστών της ΔΠ, ενώ οι δικτυακοί τόποι στους οποίους παραπέμπουν υπόκεινται στους αντίστοιχους, των δικτυακών αυτών τόπων, όρους χρήσης. Η τοποθέτηση των συνδέσμων δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής του περιεχομένου των αντίστοιχων δικτυακών τόπων από τον διαχειριστή της ΔΠ, ο οποίος δεν φέρει καμία ευθύνη για το περιεχόμενο τους ούτε για τις πρακτικές προστασίας απορρήτου ή την ακρίβεια των υλικών που υπάρχουν σε αυτούς. Εάν ο επισκέπτης/ χρήστης της ΔΠ αποφασίσει να χρησιμοποιήσει, διαμέσου των συνδέσμων της, κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι πράττει τούτο με δική του ευθύνη.

Εφαρμοστέο δίκαιο και λοιποί όροι 

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης της ΔΠ, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση ή αλλαγή  τους διέπονται  από το εθνικό δίκαιο, το κοινοτικό δίκαιο και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων διαπιστωθεί ότι είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί εκτός ισχύος, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Το παρόν αποτελεί τη συνολική συμφωνία μεταξύ του διαχειριστή του ΔΠ και του επισκέπτη/ χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και δε δεσμεύει παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί σε αυτή.
Με το παρόν συμφωνείται ρητά ότι  οι   διαφορές που τυχόν προκύπτουν από την εφαρμογή των παρόντων όρων και την εν γένει χρήση της ΔΠ από τον επισκέπτη ή χρήστη αυτής, εφόσον δεν επιλυθούν φιλικά, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στη δικαιοδοσία των Δικαστηρίων της Αθήνας. 

Για οποιαδήποτε επικοινωνία με το διαχειριστή της ΔΠ παρακαλούμε αποστείλατε ηλεκτρονική επιστολή στη διεύθυνση info@noufio.gr